Specialiseringskurser

Kungsholmens gymnasium har ett urval av unika och lärorika specialiseringskurser. Kurserna erbjuder bland annat fältstudier, studieresor och ett stöd för ditt gymnasiearbete.

 

Arkeologi

Arkeologikursen ges som specialiseringskurs på både samhällsvetenskapligt och naturvetenskapligt program. Kursen ger en översikt över den moderna arkeologins utmaningar, metoder och arbetssätt, med studiebesök, laborationer, experiment, föreläsningar och exkursioner. Inom kursen behandlas många olika aspekter av arkeologi, som dateringsmetoder, miljöarkeologi, kognitiv arkeologi och forntida civilisationer, men också arkeologi i modern tid och arkeologins roll i dagens samhälle. Samarbete sker med Arkeologiska institutionen på Uppsala universitet. I kursen ingår också en resa under våren för alla elever till Sparta, Grekland, där utgrävningsplatser som Gamla Sparta och världsarvet Mystras besöks.

Arkeologikursen examineras i huvudsak genom seminarier och arbete under exkursioner och resa. Gymnasiearbetet, som görs parallellt med kursen, är fristående och kan handla om ämnen med någon arkeologisk, historisk eller miljövetenskaplig koppling. Kursen ges både på engelska och svenska, och elever får genomföra seminarier och andra uppgifter på det
språk som passar eleven bäst.

Kosmologi

Naturvetenskaplig Specialisering inom Kosmologi är en valbar kurs inom naturvetenskapligt program. Kursen bygger på Fysik 1 och undersöker universums storskaliga byggnad, uppkomst och utveckling, samt kopplingen mellan astronomiska observationer och teori. Detta görs med syfte att stärka elevernas förmåga att värdera och kritiskt granska vetenskapliga teorier i en historisk och nutida kontext. På så sätt kan eleverna aktivt påverka utvecklingen och värdera framväxande teorier.

Centrala begrepp är rödförskjutning, universums expansion, Hubblekonstanten, gravitationsteori, kosmologiska principen, kosmisk bakgrundsstrålning, materia, antimateria, galaxbildning, mörk materia, mörk energi, inflation. Detta är forskningsfält där teorier fortfarande förändras och aktuella experiment finns tillgängliga.

Naturvetenskaplig specialisering är inte förkunskapskrav för studier på svenska högskolor men den läses i anslutning till gymnasiearbetet. Gymnasiearbetet kan vara kopplat till kosmologin, men även mer generellt till fysik eller matematik.

Litteratur, media och dokumentär produktion

Det här är en tvärvetenskaplig kurs som utforskar förhållandet mellan litteratur, medier, samhälls- och naturvetenskap. Under kursens gång studerar vi olika litteratur, medier och kommunikation och hur dokumentärer kan påverka hur vi ser på vår omvärld. Vi undersöker hur litteratur och medier påverkar och har påverkats av normerna i samhället, samt dess inflytande gällande relationen mellan samhälle- och naturvetenskap.

Vi lär oss också film- och redigeringsteknik för att skapa våra egna dokumentärer för visning på vår egen Dokumentärfilmfestival. Vi studerar hur vårt skapande kan påverka olika områden som genus, etnicitet och fysiologi. Kursen lägger grunden för Gymnasiearbetet, där man får specialisera sig inom något av ovanstående områden som är förenliga med programmålen. Kursen är öppen för ansökan för både samhälls- och naturelever.

Future Horizons

Is a natural science methodologies course. The content of the course is constructed around cases. Each case has three underlying functions. To introduce the student to a multidisciplinary scientific topic or question. To train the student in some aspect of the scientific method. Finally, all cases develop the student’s skills in different forms of scientific communication.

Case I

 • Activity: Gain insight into interdisciplinary links and nature of the sciences and technologies.
 • Discuss and discover possible research questions and approaches and lines of inquiry using inspiring scientific articles.
 • Product: group: Develop skills to formulate researchable scientific questions related to interdisciplinary texts and lines of research and discuss those questions in teacher led peer groups.
 • Lectures: nature of science and the philosophy of science. The history of scientific thinking

Case II

 • Activity: Choose an inspiring scientific article and area of research then extract a specific issue, area or topic.
 • Product: Individually write a motivation and aim for the selected topic and provide justification pursuing research on the topic. (students practice writing an introductory paper ending in a research question. Like a brief)
 • Lectures: problem and objective trees logical frameworks, impact assessment. The research proposal process and seeking grants, also targeting the stakeholders.

Case III

 • Activity: groups of students work towards solving a real world interdisciplinary topical scientific problem. Students act as scientific/engineering investigatory team tasked with preparing a proposal to solve/improve/monitor the given problem.
 • Product
 • Group Proposal Presentation PPT. multiple perspectives
 • Individual in-depth theoretical background into some aspect related to the proposal or solution
 • Lecture: Statistics, scientific validity and reliability. EU research and development the 6 Grand Challenges which are prioritized scientific areas.

Case IV

 • Activity. Individual practical investigation of the students own choice and design (limitations of the school considered)
 • Formulate RQ, formulate experimental design with scientific reliability included, execute the practical individually or in group.
 • Product: Individual complete lab report including statistical analysis. Aim, intro with RQ, theory, method, results with analysis, conclusion and discussion with relevance and impact. THIS MAY BE THE STARTING POINT OF THE DIPLOMA PROJECT. In fact, many students develop an experimental method in case IV and then collect data using the method for the DP.

Case V

 • Activity Product: popularizing science through a podcast published on KGSR. Kungsholmens Gymnasium Science Radio

Global hälsa och utveckling

Målet med kursen är att ge en bred och fördjupad kunskap och förståelse för faktorer bakom smittsamma och icke-smittsamma sjukdomar, hälsa och kopplingen till utveckling i olika delar av världen med speciellt fokus på Afrika söder om Sahara. Kursens målsättning är också att ge ett perspektiv på utveckling utifrån genusfrågor och mänskliga rättigheter. I kursen studerar vi komplexa frågor med ett tvärvetenskapligt förhållningssätt vilket passar för såväl S/ES-elever som N/EN-elever. Undervisningen sker på engelska och svenska. Exempel på teman som tas upp i kursen är: hur man mäter global hälsa, Afrika och utveckling, sjukdomsorsaker, vatten och vattenrening, mänskliga rättigheter, sexuell hälsa och sexuellt våld i konflikter.

Globalt samarbete

Kursen är kopplad till Kungsholmens Gymnasiums samarbete med skolor i Zambia och Rwanda. De elever som kopplar sitt gymnasiearbete till Zambia eller Rwanda har en eventuell möjlighet att delta i en studieresa.

Human Rights

In this course, we will look into the human rights and the philosophical ideas that form the basis for justifying the existence of Universal human rights, as proclaimed by the UN. Furthermore we will study the development of the international society, with the United Nations as the core institution, and to what extent the UN and other actors have the capacity to promote and protect the human rights worldwide, and if there are any consequences of violating the human rights. Modern issues brought by advances in technology will also be studies, such as human rights and artificial intelligence, internet and privacy issues etc. Key concepts such as genocide, international law, and national sovereignty will also be dealt with during the course, together with concreate cased to illustrate.

Marinekologi

Hav täcker cirka 70 procent av jordens yta och är jordens viktigaste ekosystem. Det Globala målet nummer 14 “Hav och marina resurser” slår fast havens betydelse för mänsklighetens överlevnad. Denna kurs behandlar framförallt Skagerrak och Östersjön som ekosystem och jämför dessa havsområden med andra marina miljöer såsom Medelhavet, Svarta havet, Indiska oceanen, Stilla havet samt med sötvattensmiljöer. Arbetet i kursen bygger till stor del på två flerdagarsexkursionen som ingår i kursen, där ni får möjlighet att planera, genomföra och utvärdera en fältstudie vid Skagerak- och Östersjökusten. Kursen knyter an till aktuell marinekologisk forskning.

Gymnasiearbete som bygger på fältarbetet på exkursionerna samt gymnasiearbete som bygger på laborativa studier eller litteraturstudier för att besvara frågeställningar inom marinekologi kan genomföras inom kursen.

Kursen examineras via prov, seminarier och redovisningar samt via gymnasiearbete som genomförs inom området marinekologi.

Molekylärbiologi

Molekylärbiologi är ett forskningsintensivt område där utvecklingen sker mycket snabbt. Kursen Molekylärbiologi ska ge eleverna fördjupad kunskap inom forskningsområdet och dess tillämpningar, framför allt vad gäller molekyler som DNA och proteiner och organismer som virus och bakterier. I kursen kombineras praktiskt laboratoriearbete med teori för att ge en ökad förståelse för molekylärbiologi. Med detta som bakgrund kan eleverna diskutera och ta ställning i viktiga och aktuella frågor som rör till exempel antibiotikaresistens, vaccinationer, CRISPR-teknik och epigenetik. Dessa frågor kommer att belysas ur olika perspektiv på både individ- och samhällsnivå.

De teoretiska och praktiska delarna kommer att kunna användas vid genomförandet av gymnasiearbetet som är en del av kursen.

Examinationer kommer att ske genom såväl skriftliga, muntliga och praktiska moment.

Power and Empowerment

Syftet med kursen är att studera olika maktstrukturer, till exempel kring klass, kön och etnicitet på både mikro- och makronivå. Kursen berör maktförhållanden i relationer och grupper, och på nationell och global nivå. Områden som språk och makt, härskartekniker och hur dessa kan bemötas, tas upp, liksom våldets natur, makt och hälsa och globala världsordningar.

Målet är att ni ska få verktyg att tolka och påverka er egen livssituation och er omvärld.

I kursen problematiseras begreppet makt och detta studeras ur olika perspektiv, såsom politiska, sociologiska, ekonomiska, psykologiska och språkliga.

I kursen finns möjlighet att inrikta ett av fokusområdena på ett tema kopplat till Guatemala, då vi har kontakt med en skola och organisationer där, samt eventuell möjlighet till en stipendiefinansierad studieresa till Guatemala

Arbetssätt

Föreläsningar, seminarier, externa föreläsare, studiebesök, fallstudier. Ett av målen är att utforma ett eget samhällsprojekt, where you empower yourself or others, till exempel genom volontärarbete eller dokumentärfilm. Undervisningen sker delvis på svenska och delvis på engelska och kursen vänder sig till elever på samhällsprogrammet.

Sustainable Development

With climate change becoming an increasingly urgent problem to solve, with growing nationalism, segregation, economic disparity, widespread deforestation and many other global issues, a study of sustainable development with a focus on the 17 Sustainable Development Goals is highly relevant today. In this course we explore the synergies and conflicts between the three pillars of sustainable development: environment, society and economy. We begin the course by exploring different theoretical perspectives. After this we study urban sustainability and how we can make our cities more sustainable places to live. This year we included an overnight stay in Örebro to study sustainability there. Following on from this we work with a range of topics focusing on consumption and economy. The course is open to students from both the natural science and social science programs.

What Makes Us Human?

Frågan kan besvaras ur många olika perspektiv och med hjälp av flera olika vetenskapliga discipliner. Kursen har därför olika moment som på sitt sätt försöker bidra med sin syn på frågan, vilket leder till en tvärvetenskaplig process som syftar till att fördjupa och problematisera vår syn på oss själva. Under året behandlas frågor som var och hur människan har uppstått och om det finns specifikt mänskliga egenskaper. Kursen behandlar också hur människor formas på olika sätt i olika kulturer och innehåller även ett existentiellt perspektiv kring hur olika grupper uppfattat och uppfattar sin egen roll i tillvaron.
Den här specialiseringskursen vänder sig till dig som går naturprogrammet eller samhällsprogrammet. Kursen avslutas med ett framåtblickande på mänsklighetens utveckling, hur kommer en människa definieras i framtiden, till exempel var kommer gränsen gå mellan människa och maskin?

Arbetssätt: Föreläsningar, studiebesök, egen forskning, seminarier, göra fil, skönlitteratur.

Uppdaterad